Pieczątki Wrocław

Co powinna zawierać pieczątka

Co powinna zawierać pieczątka

Na wstępie należy zaznaczyć, że żadne obowiązujące przepisy prawa nie wprowadzają wprost obowiązku posiadania pieczątki firmowej.  Przepisy określają jedynie warunki dotyczące pieczęci używanych przez organy państwowe.

W praktyce jednak, posiadanie pieczątki staje się po prostu niezbędne, a w wielu przypadkach również wygodne. Będzie tak np. przy zakładaniu rachunku bankowego, kiedy to bank wymaga oznaczenia dokumentów firmową pieczątką. Będzie ona nam również potrzebna przy sporządzaniu dokumentów do ZUS czy też potwierdzeniu okresu ubezpieczenia w książeczkach  ubezpieczeniowych pracowników,  na deklaracjach podatkowych i w zasadzie na wszystkich wychodzących z firmy pismach i dokumentachOczywiście brak pieczątki np. na dokumentach podatkowych nie odgrywa znaczenia prawnego, jeżeli wymagane przepisami dane zostaną ujawnione na dokumencie w inny sposób.

Biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności firmy decydują się na wyrobienie pieczątki, a niejednokrotnie kilku pieczątek zawierających różne dane w zależności od potrzeb. Zatem to, co znajdzie się na pieczątce zależy zależy przede wszystkim od nas samych.

Poniżej przedstawiamy standardowe dane zamieszczane na pieczątkach:

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą

 • Oznaczenie przedsiębiorcy – firmę lub nazwę przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą,
 • Dane teleadresowe siedziby firmy,
 • Numer identyfikacyjny NIP,
 • Numer identyfikacyjny REGON.

Jeżeli przedsiębiorca posiada kilka miejsc prowadzenia działalności powinien podawać adres główny (w przypadku osoby fizycznej: miejsce zamieszkania, w przypadku osób prawnych i spółek cywilnych - siedzibę)  oraz dodatkowo miejsce prowadzenia działalności (np. adres swojej filii).

W przypadku spółek Prawa Handlowego powinno się na pieczątce również znaleźć:

 • oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru (art. 127 §5 ksh)
 • w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością dodatkowo wysokość kapitału zakładowego (art. 206 ksh)
 • w przypadku spółek akcyjnych wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego (art. 374 ksh)

Powinno, ale nie musi, gdyż tak jak napisaliśmy wcześniej, to co znajdzie się na pieczątce zależy przede wszystkim od nas samych, dlatego warto zastanowić się nad zawarciem na pieczątce również takich danych jak:

 • logo firmy
 • dodanie numeru telefonu(-ów),
 • adresu e-mail,
 • adresu strony www.
 • numeru rachunku bankowego

czyli, danych ułatwiających możliwości kontaktu z Państwa firmą.

Pieczątka Lekarza Weterynarii

Prawidłowa pieczątka lekarza weterynarii musi spełniać wymogi określone w art.10 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. (O zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych Dz.U. z 1991 r. Nr 8 poz.27; zm. z 1995 r. Nr 120 poz.576). Informacje nt. jednolitego wzoru pieczątki lekarza weterynarii można znaleźć również w Uchwale Nr 24/97/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynarynej z dnia 29.11.1997 r.

Pieczątka musi mieć kształt prostokąta o wymiarach nie większych niż 60 mm szerokości, oraz 25 mm wysokości.

Pisane poziomo:

 • Imię i nazwisko (przed którym mogą być zamieszczone posiadane stopnie i tytuły naukowe (np. dr, prof. dr hab., mgr) - pisane kursywą (pochylone litery)
 • LEKARZ WETERYNARII - pisane dużymi literami, bez skrótów
 • Tytuł specjalisty, nadany przez Komisję ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii - pisane kursywą
 • Adres (ulica, nr domu/mieszkania, miejscowość i tel./fax - pisane kursywą )

Pisane pionowo:
Numer prawa wykonywania zawodu, w prostokątnej ramce, z prawej strony, pionowo, pogrubione. Cyfry powinny być ustawione prostopadle do pozostałej treści pieczątki, a ich wielkość i rozmieszczenie powinny zapewniać dobrą czytelność.

Pieczątki Lekarskie

Oferujemy Państwu wykonanie pieczątki lekarskiej a także innych medycznych zgodnie z zaleceniami i wymaganiami obecnych przepisów. Poniżej treść Uchwały regulującej zawartość takiej pieczątki.

Uchwała Nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2005 r. w sprawie treści pieczątki lekarskiej

§1

1. Pieczątka lekarska zawiera następujące dane: 

imię i nazwisko, 

tytuł zawodowy, tj. "lekarz" ("lek.") albo"lekarz dentysta" ("lek. dent."), 

numer prawa wykonywania zawodu, 

posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu, potwierdzającym ich uzyskanie. 

2. Pieczątka lekarska może ponadto zawierać następujące dane: 

tytuł i stopień naukowy, 

umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z brzmieniem określonym w świadectwie potwierdzającym posiadanie tych umiejętności, 

numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept, 

numer telefonu, 

adres.

§ 2. 

Lekarze i lekarze dentyści dostosują treść pieczątek do wymogów niniejszej uchwały nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.